SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Tento soutěžní řád se vztahuje na Pražskou streetballovou ligu (dále jen PSL).
 2. Tento řád, stejně jako pravidla PSL, jsou závazné pro všechny týmy. Je povinností kapitána s nimi podrobně seznámit všechny hráče.
 3. Přihlášeným týmem se rozumí ten, který se včas zaregistruje na webu psl.streetballmania.cz a zaplatí startovné U19/3000,- Kč, 19+/3600,- Kč na bankovní účet České streetballové federace 35-9241820297/100 v termínu uvedeném vedením PSL. Tým, který včas neuhradí startovné, nebude zařazen do soutěže.
 4. Začátek základní části PSL je uveden na webových stránkách PSL v sekci "Home", konec základní části je podmíněn dvoukolovým odehráním zápasů uvnitř všech skupin v průběhu května až července. Datum ukončení základní části není stanoveno přesně z důvodu možných dohrávek (zapříčiněných např. špatným počasím).
 5. Na základní část PSL navazuje play-off, jehož termín je zveřejněn na webových stránkách PSL v sekci "Home" a do kterého postoupí nejlépe umístěné týmy po základní části. Počet postupujících týmů do play-off je závislý na počtu přihlášených týmů v daném ročníků PSL a bude upřesněn v průběhu základní části.
 6. Hraje se na basketbalovém hřišti na Strahově.
 7. Kurt označený v rozpise jako číslo jedna je ten, který je umístěný u vchodových dveří. Kurt číslo dva je blíže hospodě. . Kurt číslo dva je naproti tribuně.
 8. PSL je rozdělena do dvou věkových skupin. Věkové kategorie jsou rozděleny na U19 (hráči/ky kterým v průběhu dané ročníku PSL nebylo ještě 19 let) a 19+ (pokud je jeden hráč z týmu starší 19 let, celý tým patří do kategorie 19+).
 9. Kapitán týmu má právo měnit soupisku příslušného týmu, tzn. dopsat hráče na soupisku do maximálního počtu 8 hráčů nebo hráče ze soupisky vyškrtnout a to tak, že změnu nahlásí e-mailem na adresu psl@streetball-mania.cz. Změna soupisky je platná, jakmile kapitán obdrží potvrzení emailem o provedení změny. Pokud k utkání nastoupí hráč, který není uveden na soupisce týmu, je tým potrestán pokutou ve výši 200 Kč za každého takového hráče a všechna utkání týmů, ve kterých neregistrovaný hráč nastoupil, budou kontumována. Termín, dokdy má kapitán týmu právo měnit soupisku, je uveden na webových stránkách PSL v sekci "Home".
 10. Hráč, který v daném ročníku PSL nastoupil alespoň v jednom soutěžním utkání za kterékoliv družstvo, nemůže v tomtéž ročníku nastoupit za družstvo jiné. Toto pravidlo platí i v případě diskvalifikace, resp. vyřazení jeho družstva ze soutěže.
 11. Hráč PSL je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti s fotografií, pokud bude vyzván delegovaným pozorovatelem.
 12. Všichni účastníci soutěže hrají na vlastní nebezpečí a organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná zranění.
 13. Družstvo vystupuje ve vší slušnosti podle všeobecně uznávaných pravidel fair play. V případě sporných situací je zástupcem družstva pouze jeho kapitán. Vedení ligy má právo vyloučit ze soutěže ten tým, který dle vedení ligy nebo delegovaného pozorovatele opakovaně porušuje pravidla a soutěžní řád a chová se způsobem, který je nebezpečný, bezohledný a nepřiměřený vůči ostatním hráčům, divákům, pozorovatelům či vedení.
 14. Za vítězství získává tým 3 body, za prohru 1 bod. Pokud je tým v zápase diskvalifikován nebo se bez vysvětlení nedostaví na zápas a je nařízena kontumační porážka, nezískává tým žádný bod.
 15. Pokud je tým z ligy vyřazen, automaticky získávají všichni jeho soupeři dle rozpisu za všechny neuskutečněné zápasy kontumační vítězství 20:0 (včetně 3 bodů za každé takovéto utkání).
 16. Hraje se podle platného rozpisu vydaného vedením ligy. Tento rozpis je pro týmy závazný. Rozpis bude uveřejněn na webových stránkách https://psl.streetballmania.cz/rozpis/.
 17. Vedení soutěže si vyhrazuje právo na změnu v rozpise. O případných změnách (např. z důvodu nepříznivého počasí) budou týmy informovány e-mailem nebo telefonicky a změny budou také k nalezení na webových stránkách ligy.
 18. Veškerá komunikace mezi PSL (jejími zástupci) a družstvy probíhá přes kapitány družstev, kteří jsou současně považováni za kontaktní osoby pro daná družstva.
 19. Týmy jsou povinny vyčerpat všechny možnosti k sehrání utkání. V případě zhoršení počasí během hracího dne, organizátor respektuje rozhodnutí týmu neodehrát utkání, pokud bude zcela neoddiskutovatelně povrch hřiště vyhodnocen jako kluzký a nebezpečný. Za těchto podmínek nebude tým potrestán kontumací, ani finanční pokutou.
 20. Tým je povinen dostavit se k utkání v počtu alespoň tří hráčů. V případě, že se hráčů dostaví méně, je na kapitánovi soupeře, zda přistoupí k sehrání utkání v počtu dva na dva. Pokud se tým nedostaví k utkání, tzn., nedostaví-li se alespoň tři hráči daného týmu nebo soupeř nepřistoupí k sehrání utkání ve sníženém počtu dva na dva, bez omluvy opakovaně a naruší tak dva hrací dny, zaplatí za každý den, ke kterému nenastoupil, pokutu ve výši 400,- Kč. Pokud naruší 3 a více hracích dnů, je automaticky vyřazen ze soutěže.
 21. Po oficiálním startu utkání je čekací doba na tým maximálně 10 minut. Poté čekající tým vítězí kontumačně 20:0. Pokud se tým nedostaví ani na další zápas(y) v daném dni, opět prohrává kontumačně 0:20. Kontumovaný tým nezíská za takto prohraný zápas žádný bod. Tým, který kontumačně zvítězí, získává obvyklé 3 body.
 22. Pokud se tým dostaví po překročení čekací lhůty z důvodu neočekávané překážky, dopravní nehody nebo zásahu vyšší moci, je tým povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit vedení ligy, a to telefonicky na číslo 724 875 955 (Veronika Jalamudisová). O dalším postupu rozhodne vedení ligy.
 23. Překládání utkání na přání týmů není možné.
 24. Týmy jsou povinny uhradit závazky vůči PSL (pokuty atd.) nejpozději do dne předcházejícímu následují hrací den. V případě, že tým nastoupí v jednom týdnu ke dvěma hracím dnům, je povinen závazky vůči PSL vzniklé první hrací den daného týdne uhradit do 5 dnů od vzniku závazku. Veškeré závazky je nutné vyrovnat na bankovní účet České streetballové federace 35-9241820297/100. Výzva k zaplacení pokuty bude týmům zaslána e-mailem. Pokud tým neuhradí své závazky ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána upomínka. Za každou takto zaslanou upomínku se navyšuje pokuta o 50,- Kč. Pokud tým neuhradí své závazky ani po druhé upomínce, je automaticky vyřazen ze soutěže.
 25. V roli rozhodčích působí pozorovatelé delegovaní vedením PSL.
 26. Práva a povinnosti delegovaných pozorovatelů:
  1. Pozorovatel zapisuje skóre do připraveného formuláře. Do něj také eviduje počet vstřelených bodů jednotlivými hráči.
  2. Zajišťuje zobrazení aktuálního stavu na počitadle.
  3. Sleduje čas. Hlásí polovinu utkání, odehraných 10 a 13 minut utkání a poslední minutu utkání, ve které si již není možné vybrat oddechový čas.
  4. Rozhoduje při případných sporných situacích. Pokud nemůže rozhodnout ani pozorovatel, rozhodne los.
  5. Pozorovatel může rozhodnout o skrečování zápasu, vyloučení hráče pro zbytek hracího dne či podat návrh na vyloučení hráče nebo celého týmu ze soutěže.
  6. Sankce uvedené pod písmenem e) budou aplikovány zejména v případě, že se hráč nebo hráči z týmu opakovaně dopustí nesportovního chování, zvláště hrubého porušení pravidel, fyzického či velmi hrubého slovního napadení pořadatelů, hráčů či diváků nebo nebudou opakovaně respektovat rozhodnutí pozorovatele či delegáta ligy.
  7. V případě nemožnosti odehrání zápasu, skrečování zápasu, vyloučení hráče do konce zápasu, či jiného incidentu vyhotoví pozorovatel zápis, který předloží vedení ligy k přezkoumání.
  8. Každý delegovaný pozorovatel zodpovídá za obdržený majetek, čili vybavení kurtu (míče, stopky, počitadlo, desky s technickými zápisy atd.).
 27. Základní část:
  1. V základní části jsou týmy dle počtu přihlášených rozděleny do jednotlivých skupin, v rámci kterých hráči bojují dvoukolovým systémem každý s každým.
  2. Hrací dny jsou stanoveny na pondělí až čtvrtek. Dle aktuálního rozpisu a počtu přihlášených družstev se může měnit.
  3. Začátky utkání jsou od 19:00 hodin.
 28. Play-off:
  1. Postup do play-off je podmíněn umístěním týmu ve skupině v základní části.
  2. Do play-off postupují nejlepší týmy z každé skupiny „Muži“ a „Ženy“. Počet postupujících týmů ze skupiny bude stanoven na základě počtu přihlášených týmů. Každý kapitán týmu bude o stanoveném počtu postupujících týmů informován v průběhu základní části PSL.
  3. Týmy v kategorii „Muži“ a „Ženy“ spolu soupeří systémem dvojitého pavouka. Každý tým tak může maximálně jednou prohrát, tzn., že v tomto případě takový tým dostane ještě jednu šanci v pavouku poražených, kde může nadále bojovat o postup do finále.
  4. Vedení soutěže si vyhrazuje právo na změnu hracího systému v souvislosti s počtem přihlášených týmů v daném ročníku PSL. O případných změnách budou týmy informovány e-mailem a změny budou také k nalezení na webových stránkách ligy.
  5. Vítěz finále v kategorii „Muži“ a „Ženy“ se stane Mistrem PSL daného ročníku.
 29. Rovnost bodů v tabulce:
  1. Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje vzájemné utkání.
  2. Při rovnosti bodů u více než dvou družstev rozhoduje „minitabulka“.
  3. Při rovnosti bodů v minitabulce rozhoduje rozdíl ve skóre, dále pak poměr daných/obdržených bodů.
  Vedení ligy si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu v průběhu soutěže. V tomto případě budou všichni kapitáni o změnách informováni.
  Tento hrací řád PSL je platný k 1.4.2024.