SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Tento soutěžní řád se vztahuje na Pražskou streetballovou ligu (dále jen PSL).
 2. Tento řád, stejně jako pravidla PSL, jsou závazné pro všechny týmy. Je povinností kapitána s nimi podrobně seznámit všechny hráče.
 3. Přihlášeným týmem se rozumí ten, který se včas zaregistruje na webu psl.streetballmania.cz a zaplatí startovné U19/2500,- Kč, 19+/3000,- Kč na bankovní účet České streetballové federace 35-9241820297/100 v termínu uvedeném vedením PSL. Tým, který včas neuhradí startovné, nebude zařazen do soutěže.
 4. Začátek základní části PSL je uveden na webových stránkách PSL v sekci "Home", konec základní části je podmíněn dvoukolovým odehráním zápasů uvnitř všech skupin v průběhu května až července. Datum ukončení základní části není stanoveno přesně z důvodu možných dohrávek (zapříčiněných např. špatným počasím).
 5. Na základní část PSL navazuje play-off, jehož termín je zveřejněn na webových stránkách PSL v sekci "Home" a do kterého postoupí nejlépe umístěné týmy po základní části. Počet postupujících týmů do play-off je závislý na počtu přihlášených týmů v daném ročníků PSL a bude upřesněn v průběhu základní části.
 6. Hraje se na basketbalovém hřišti na Pražačce.
 7. Kurt označený v rozpise jako číslo jedna je ten, který je umístěný severně (po pravé straně tribuny). Kurt číslo dva je naproti tribuně.
 8. PSL je rozdělena do dvou věkových skupin. Věkové kategorie jsou rozděleny na U19 (hráči/ky kterým v průběhu dané ročníku PSL nebylo ještě 19 let) a 19+ (pokud je jeden hráč z týmu starší 19 let, celý tým patří do kategorie 19+).
 9. Kapitán týmu má právo měnit soupisku příslušného týmu, tzn. dopsat hráče na soupisku do maximálního počtu 8 hráčů nebo hráče ze soupisky vyškrtnout a to tak, že změnu nahlásí e-mailem na adresu psl@streetball-mania.cz. Změna soupisky je platná, jakmile kapitán obdrží potvrzení emailem o provedení změny. Pokud k utkání nastoupí hráč, který není uveden na soupisce týmu, je tým potrestán pokutou ve výši 200 Kč za každého takového hráče a všechna utkání týmů, ve kterých neregistrovaný hráč nastoupil, budou kontumována. Termín, dokdy má kapitán týmu právo měnit soupisku, je uveden na webových stránkách PSL v sekci "Home".
 10. Hráč, který v daném ročníku PSL nastoupil alespoň v jednom soutěžním utkání za kterékoliv družstvo, nemůže v tomtéž ročníku nastoupit za družstvo jiné. Toto pravidlo platí i v případě diskvalifikace, resp. vyřazení jeho družstva ze soutěže.
 11. Hráč PSL je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti s fotografií, pokud bude vyzván delegovaným pozorovatelem.
 12. Všichni účastníci soutěže hrají na vlastní nebezpečí a organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná zranění.
 13. Družstvo vystupuje ve vší slušnosti podle všeobecně uznávaných pravidel fair play. V případě sporných situací je zástupcem družstva pouze jeho kapitán. Vedení ligy má právo vyloučit ze soutěže ten tým, který dle vedení ligy nebo delegovaného pozorovatele opakovaně porušuje pravidla a soutěžní řád a chová se způsobem, který je nebezpečný, bezohledný a nepřiměřený vůči ostatním hráčům, divákům, pozorovatelům či vedení.
 14. Za vítězství získává tým 3 body, za prohru 1 bod. Pokud je tým v zápase diskvalifikován nebo se bez vysvětlení nedostaví na zápas a je nařízena kontumační porážka, nezískává tým žádný bod.
 15. Pokud je tým z ligy vyřazen, automaticky získávají všichni jeho soupeři dle rozpisu za všechny neuskutečněné zápasy kontumační vítězství 20:0 (včetně 3 bodů za každé takovéto utkání).
 16. Hraje se podle platného rozpisu vydaného vedením ligy. Tento rozpis je pro týmy závazný. Rozpis bude uveřejněn na webových stránkách https://psl.streetballmania.cz/rozpis/.
 17. Vedení soutěže si vyhrazuje právo na změnu v rozpise. O případných změnách (např. z důvodu nepříznivého počasí) budou týmy informovány e-mailem nebo telefonicky a změny budou také k nalezení na webových stránkách ligy.
 18. Veškerá komunikace mezi PSL (jejími zástupci) a družstvy probíhá přes kapitány družstev, kteří jsou současně považováni za kontaktní osoby pro daná družstva.
 19. Týmy jsou povinny vyčerpat všechny možnosti k sehrání utkání. V případě zhoršení počasí během hracího dne, organizátor respektuje rozhodnutí týmu neodehrát utkání, pokud bude zcela neoddiskutovatelně povrch hřiště vyhodnocen jako kluzký a nebezpečný. Za těchto podmínek nebude tým potrestán kontumací, ani finanční pokutou.
 20. Tým je povinen dostavit se k utkání v počtu alespoň tří hráčů. V případě, že se hráčů dostaví méně, je na kapitánovi soupeře, zda přistoupí k sehrání utkání v počtu dva na dva. Pokud se tým nedostaví k utkání, tzn., nedostaví-li se alespoň tři hráči daného týmu nebo soupeř nepřistoupí k sehrání utkání ve sníženém počtu dva na dva, bez omluvy opakovaně a naruší tak dva hrací dny, zaplatí za každý den, ke kterému nenastoupil, pokutu ve výši 400,- Kč. Pokud naruší 3 a více hracích dnů, je automaticky vyřazen ze soutěže.
 21. Po oficiálním startu utkání je čekací doba na tým maximálně 10 minut. Poté čekající tým vítězí kontumačně 20:0. Pokud se tým nedostaví ani na další zápas(y) v daném dni, opět prohrává kontumačně 0:20. Kontumovaný tým nezíská za takto prohraný zápas žádný bod. Tým, který kontumačně zvítězí, získává obvyklé 3 body.
 22. Pokud se tým dostaví po překročení čekací lhůty z důvodu neočekávané překážky, dopravní nehody nebo zásahu vyšší moci, je tým povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit vedení ligy, a to telefonicky na číslo 732 947 587 (Irena Smetanová) nebo na číslo 724 875 955 (Veronika Jalamudisová). O dalším postupu rozhodne vedení ligy.
 23. Překládání utkání na přání týmů není možné.
 24. Týmy jsou povinny uhradit závazky vůči PSL (pokuty atd.) nejpozději do dne předcházejícímu následují hrací den. V případě, že tým nastoupí v jednom týdnu ke dvěma hracím dnům, je povinen závazky vůči PSL vzniklé první hrací den daného týdne uhradit do 5 dnů od vzniku závazku. Veškeré závazky je nutné vyrovnat na bankovní účet České streetballové federace 35-9241820297/100. Výzva k zaplacení pokuty bude týmům zaslána e-mailem. Pokud tým neuhradí své závazky ve stanovené lhůtě, bude mu zaslána upomínka. Za každou takto zaslanou upomínku se navyšuje pokuta o 50,- Kč. Pokud tým neuhradí své závazky ani po druhé upomínce, je automaticky vyřazen ze soutěže.
 25. V roli rozhodčích působí pozorovatelé delegovaní vedením PSL.
 26. Práva a povinnosti delegovaných pozorovatelů:
  1. Pozorovatel zapisuje skóre do připraveného formuláře. Do něj také eviduje počet vstřelených bodů jednotlivými hráči.
  2. Zajišťuje zobrazení aktuálního stavu na počitadle.
  3. Sleduje čas. Hlásí polovinu utkání, odehraných 10 a 15 minut utkání a poslední minutu utkání, ve které si již není možné vybrat oddechový čas.
  4. Rozhoduje při případných sporných situacích. Pokud nemůže rozhodnout ani pozorovatel, rozhodne los.
  5. Pozorovatel může rozhodnout o skrečování zápasu, vyloučení hráče pro zbytek hracího dne či podat návrh na vyloučení hráče nebo celého týmu ze soutěže.
  6. Sankce uvedené pod písmenem e) budou aplikovány zejména v případě, že se hráč nebo hráči z týmu opakovaně dopustí nesportovního chování, zvláště hrubého porušení pravidel, fyzického či velmi hrubého slovního napadení pořadatelů, hráčů či diváků nebo nebudou opakovaně respektovat rozhodnutí pozorovatele či delegáta ligy.
  7. V případě nemožnosti odehrání zápasu, skrečování zápasu, vyloučení hráče do konce zápasu, či jiného incidentu vyhotoví pozorovatel zápis, který předloží vedení ligy k přezkoumání.
  8. Každý delegovaný pozorovatel zodpovídá za obdržený majetek, čili vybavení kurtu (míče, stopky, počitadlo, desky s technickými zápisy atd.).
 27. Základní část:
  1. V základní části jsou týmy dle počtu přihlášených rozděleny do jednotlivých skupin, v rámci kterých hráči bojují dvoukolovým systémem každý s každým.
  2. Hrací dny jsou stanoveny na pondělí až čtvrtek. Dle aktuálního rozpisu a počtu přihlášených družstev se může měnit.
  3. Začátky utkání jsou od 19:00 hodin.
 28. Play-off:
  1. Postup do play-off je podmíněn umístěním týmu ve skupině v základní části.
  2. Do play-off postupují nejlepší týmy z každé skupiny „Muži“ a „Ženy“. Počet postupujících týmů ze skupiny bude stanoven na základě počtu přihlášených týmů. Každý kapitán týmu bude o stanoveném počtu postupujících týmů informován v průběhu základní části PSL.
  3. Týmy v kategorii „Muži“ a „Ženy“ spolu soupeří systémem dvojitého pavouka. Každý tým tak může maximálně jednou prohrát, tzn., že v tomto případě takový tým dostane ještě jednu šanci v pavouku poražených, kde může nadále bojovat o postup do finále.
  4. Vedení soutěže si vyhrazuje právo na změnu hracího systému v souvislosti s počtem přihlášených týmů v daném ročníku PSL. O případných změnách budou týmy informovány e-mailem a změny budou také k nalezení na webových stránkách ligy.
  5. Vítěz finále v kategorii „Muži“ a „Ženy“ se stane Mistrem PSL daného ročníku.
 29. Rovnost bodů v tabulce:
  1. Při rovnosti bodů v tabulce rozhoduje vzájemné utkání.
  2. Při rovnosti bodů u více než dvou družstev rozhoduje „minitabulka“.
  3. Při rovnosti bodů v minitabulce rozhoduje rozdíl ve skóre, dále pak poměr daných/obdržených bodů.
  Vedení ligy si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu v průběhu soutěže. V tomto případě budou všichni kapitáni o změnách informováni.
  Tento hrací řád PSL je platný od 23. 6. 2023.